Konular

Kongrede sunulabilecek bildiri konularına ilişkin bazı alt başlıklar aşağıda önerilmiş ama kongredeki konularla ilgili herhangi bir sınırlama yapılmamıştır.
Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek:  
 • Aktif öğretme-öğrenme yöntemleri/stratejileri ve materyalleri,
 • Arazi çalışmaları,
 • CBS eğitimi,
 • Coğrafi öğrenme ortamları,
 • Coğrafya eğitiminde öğretim programları,
 • Coğrafya eğitiminde hizmet içi eğitim, 
 • Coğrafya eğitiminde uzaktan öğretim,
 • Coğrafya ve beceri eğitimi,
 • Coğrafya ve değer eğitimi,
 • Coğrafyada tematik alanların (iklim değişikliği,
 • Çevre ve Çevre eğitimi,
 • Ders kitapları,
 • Erken çocukluk ve okul öncesi eğitimde doğa etkinlikleri,
 • Geri dönüşüm,
 • İlkokulda hayat bilgisi ve coğrafya eğitimi,
 • Konu bazlı coğrafya eğitimine ilişkin yatay (öğretim programları, ders kitapları, eğitici eğitimleri vb. yönleriyle)
ve dikey (okulöncesinden üniversite sonrasına kadar farklı seviyelerde) araştırmalar gibi.
 • Lisede coğrafya Öğretim programları,
 • Lisede coğrafya ders kitapları,
 • Lisede coğrafyada öğrenme-öğretme yöntem/teknikleri,
 • Nicelik ve nitelik olarak coğrafya eğitimi araştırmaları, Lisede coğrafya Öğretim programları,
 • Ortaokulda sosyal bilgiler eğitimi,
 • Öğrenme-öğretme süreçleri,
 • Öğretmen yetiştirmede coğrafya eğitimi,
 • Ölçme ve değerlendirme,
 • Özel eğitimde (işitme, zihin, görme engelliler ve üstün yeteneklilerde) coğrafya eğitimi,
 • Sınıf eğitimi ve coğrafya eğitimi,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Teknolojinin değişen rolleri (BİT, CBS vb.),
 • Ulusal ve uluslararası sınavlar (iGeo vb.),
 • Yükseköğretimde lisans ve lisansüstü programlarda coğrafya eğitimi
 
Güçlü Coğrafya, Güçlü Gelecek:  
 • Afetler ve afet yönetimi,
 • Arazi kullanımı,
 • Arazilerin değişimi ve yönetimi,
 • Bitki örtüsü,
 • Biyocoğrafya,
 • Bölge ve ülke çalışmaları,
 • Coğrafi işaret tescili ve markalaşma,
 • Coğrafya ve kent planlaması,
 • Coğrafyanın tarihçesi ve felsefesi,
 • Çevre koruma,
 • Çevre ve sürdürülebilirlik sorunları,
 • Çölleşme,
 • Davranışsal coğrafya, küreselleşme,
 • Doğal kaynaklar,
 • Ekosistemler, dağ ekosistemleri, sulak alanlar,
 • Eko-turizm,
 • Enerji üretimi, transferi ve ilgili sorunlar,
 • Enerji ve gıda,
 • Su ve toprak erozyonu,
 • GIScience, uzaktan algılama,
 • Göçler,
 • Havza yönetimi (nehirler, göller),
 • Hidroğrafya,
 • Jeomorfoloji,
 • Jeo-turizm,
 • Kentleşme,
 • Kentsel dönüşüm,
 • Kentsel ve bölgesel çalışmalar,
 • Klimatoloji,
 • Mekânın siyasi organizasyonu,
 • Mekânsal / çevresel sosyoloji,
 • Peyzaj ekolojisi,
 • Risk ve kriz yönetimi,
 • Siyasi coğrafya,
 • Tarihi coğrafya,
 • Tekno-coğrafya,
 • Turizm,
 • Ulusal ve uluslararası nüfus hareketleri,
 • Yeniden yerleşim,
 • Yerleşme,
 
Coğrafya ile İlgili Diğer Disiplinler:
 • Antropoloji,
 • Arkeoloji,
 • Astronomi ve uzay bilimleri,
 • Avrupa Birliği ilişkileri,
 • Biyoloji,
 • Çevre bilimleri,
 • Çevre mühendisliği,
 • Doğa bilimleri programları,
 • Dünyadaki enerji kaynakları,
 • Ekoloji,
 • Ekonomi,
 • Enerji ekonomisi ve gelecek,
 • Enerji koridorları,
 • Enerji mühendisliği,
 • Enerji sistemleri mühendisliği,
 • Enerji yönetimi,
 • Felsefe,
 • Fizik,
 • Geomatik mühendisliği,
 • Gıda mühendisliği,
 • Girişimcilik ekosistemi ve mekânın önemi,
 • Harita mühendisliği,
 • Hidrojeoloji mühendisliği,
 • İktisat,
 • İmalat mühendisliği,
 • İnsan ve toplum bilimleri,
 • Jeofizik mühendisliği,
 • Jeoloji mühendisliği,
 
 • Jeopolitik,
 • Kimya,
 • Kültür varlıklarını koruma ve onarım, müzecilik vb.
 • Küreselleşme,
 • Maden mühendisliği,
 • Matematik,
 • Meteoroloji mühendisliği,
 • Nükleer enerji mühendisliği,
 • Orman mühendisliği,
 • Petrol ve doğalgaz mühendisliği,
 • Psikoloji,
 • Siyaset bilimi,
 • Sosyoloji,
 • STEM,
 • Su ürünleri mühendisliği,
 • Şehir ve bölge planlama,
 • Tapu kadastro,
 • Tarımsal biyo-teknoloji,
 • Tarımsal genetik mühendisliği,
 • Tarih,
 • Teknoloji,
 • Uluslararası ilişkiler,
 • Veteriner,
 • Yer bilimleri,
 • Zootekni.