Kongre Çağrısı

Değerli Bilim İnsanları, Öğretmenler, Eğitimciler ve Farklı Kurum Çalışanları;

Dördüncüsü Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin beşincisi 5-8 Ekim 2023 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından organize edilecektir. “Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” temasıyla Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecek olan Beşinci Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne (UCEK-2023) sizleri davet etmekten onur duyuyoruz.

Bu duyuruda, coğrafya eğitimi, coğrafyanın tüm alt dalları ve coğrafya ile ilgili diğer disiplinlerden bazı alt başlıklara yer verilmiş ama kongredeki konularla ilgili herhangi bir sınırlama yapılmamıştır. Coğrafya eğitimcilerini, coğrafyacıları, coğrafya ile ilgili alanlardaki tüm akademisyenleri (Eğitim, Tarih, Biyoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Sosyal Bilgiler, Politika, Çevre, Ekoloji, Arkeoloji, Peyzaj, Jeoloji, Harita, Geomatik, Maden, Ulaşım, Afet yönetimi vb.) coğrafya ile ilgili olabilecek tüm alanlardaki uzmanları, araştırmacıları, karar vericileri, ulusal ve yerel yöneticiler ile diğer uzmanları, öğretmenleri ve öğrencileri araştırmalarını ve çalışmalarını sunmak, paylaşmak ve dinleyici olmak üzere davet ediyoruz.

Özellikle son yirmi yıl boyunca insan, çevre ve mekân arasındaki sorunların anlaşılmaması ve bunlara kalıcı çözümler üretilememesinde coğrafya eğitiminde teoriye ağırlık verilmesi ve günlük yaşamda yeterince önemsenmemesinin önemli bir payı olduğu söylenebilir. Bu durumun sonucunda da, insanların hayatını etkileyen insan-doğa etkileşimi hakkındaki bilgi, beceri ve uygulamaların yeterince gelişmediği görülmektedir. İnsan, çevre ve mekân arasındaki ilişki ciddi ve doğru bir şekilde ele alınmazsa, gelecekte daha fazla olayın, insan yaşamını olumsuz etkileyeceği öngörülmektedir.   

Coğrafya eğitimiyle; insanın çevresini, onu sadece kullanmak ve ona hâkim olmak yerine, onu anlamak ve onunla nasıl bir uyum içinde yaşaması gerektiğine vurgu yapması kaçınılmazdır. Bu bağlamda “Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” yaklaşımının hem doğa hem de insan için sürdürülebilir bir birlikteliği planlamaya yardımcı olacağı söylenebilir.

Öte yandan son yıllarda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde, gerek okullarda gerekse kamu kurumlarında coğrafya ve coğrafya eğitiminin yeri çarpıcı bir şekilde zayıflamış görünmektedir. Ancak coğrafya eğitimcileri ve coğrafyacılar olarak gelecek yüzyılın ve gelecek neslin ciddi çevresel ve mekânsal sorunlarla karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, coğrafya ve onunla yakından ilgili tüm akademik alanlarda çalışanları “Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” temasıyla ilgili herhangi bir konuda bildiri ve/veya poster sunmaya, atölye çalışmaları organize etmeye davet ediyoruz. Böylece daha etkili ve kalıcı bir coğrafya eğitimine altyapı oluşturabileceğimize inanıyoruz.

Beşinci Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim ve başarıya dönüşmesi için bize katılacağınızı umuyor ve sizleri aramızda görmeyi diliyoruz.

5-8 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya’da buluşmak dileğiyle, organizasyon komitesi olarak,

Saygılar sunarız,

Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı

Kongre Açıklamaları

Kongre Dili

Kongrede ana diller Türkçe ve İngilizcedir. Başka dillerden bir oturum düzenleyecek kadar bildiri sunulursa o dillerde de oturum açılabilir.

Kongre Konuları

Kongrede sunulabilecek bildiri konularına ilişkin bazı alt başlıklar aşağıda önerilmiş ama kongredeki konularla ilgili herhangi bir sınırlama yapılmamıştır.

   • Güçlü Coğrafya Eğitimi Güçlü Gelecek: Erken çocukluk ve okul öncesi eğitimde doğa etkinlikleri, ilkokulda hayat bilgisi ve coğrafya eğitimi, ortaokulda sosyal bilgiler eğitimi, lisede coğrafya eğitimi, yükseköğretimde lisans ve lisansüstü programlarda coğrafya eğitimi, sınıf eğitimi ve coğrafya eğitimi, öğretmen yetiştirmede coğrafya eğitimi, coğrafya eğitiminde hizmet içi eğitim,  coğrafya eğitiminde uzaktan öğretim, özel eğitimde (işitme, zihin, görme engelliler ve üstün yeteneklilerde) coğrafya eğitimi, CBS eğitimi, çevre eğitimi, coğrafya eğitiminde; ders öğretim programları, öğrenme-öğretme süreçleri, arazi çalışmaları, teknolojinin değişen rolleri (BİT, CBS vb.), coğrafi öğrenme ortamları, aktif öğretme-öğrenme yöntemleri/stratejileri ve materyalleri, ders kitapları, ulusal ve uluslararası sınavlar (iGeo vb.) ile ölçme ve değerlendirme, coğrafya ve beceri eğitimi, coğrafya ve değer eğitimi, nicelik ve nitelik olarak coğrafya eğitimi araştırmaları vb.  

    • Güçlü Coğrafya Güçlü Gelecek: Klimatoloji, bitki örtüsü, hidrografya, biyocoğrafya, afetler ve afet yönetimi, risk analizi ve kriz yönetimi, çevre koruma, coğrafi işaret tescili ve markalaşma, çölleşme, peyzaj ekolojisi, ekosistemler, dağ ekosistemleri, sulak alanlar, jeomorfoloji, havza yönetimi (nehirler, göller), doğal kaynaklar, enerji, gıda, su, toprak, erozyon, sürdürülebilirlik, GIScience, uzaktan algılama, Ulusal ve uluslararası nüfus hareketleri, göçler, yerleşme, yeniden yerleşim, kentleşme, kentsel dönüşüm, tekno-coğrafya, siyasi coğrafya, coğrafya ve kent planlaması, çevre ve sürdürülebilirlik sorunları, mekânın siyasi organizasyonu, bölge ve ülke çalışmaları, davranışsal coğrafya, küreselleşme, kentsel ve bölgesel çalışmalar, turizm, eko-turizm, jeo-turizm, mekansal / çevresel sosyoloji, tarihi coğrafya, arazi kullanımı, arazilerin değişimi ve yönetimi, enerji üretimi, transferi ve ilgili sorunlar, coğrafyanın tarihçesi ve felsefesi.  

     • Coğrafya ile İlgili Diğer Disiplinler: Küreselleşme, ekonomi, iktisat, orman mühendisliği, jeoloji mühendisliği, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, harita mühendisliği, yer bilimleri, jeopolitik, ekoloji, fizik, kimya, matematik, astronomi ve uzay bilimleri, STEM, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, ekonomi, teknoloji, siyaset bilimi, biyoloji, çevre bilimleri, çevre mühendisliği, jeofizik mühendisliği, geomatik mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, meteoroloji mühendisliği, tapu kadastro, enerji mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, enerji yönetimi, imalat mühendisliği, doğa bilimleri programları, nükleer enerji mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, dünyadaki enerji kaynakları, enerji koridorları, enerji ekonomisi ve gelecek, girişimcilik ekosistemi ve mekanın önemi, gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tarımsal biyo-teknoloji, tarımsal genetik mühendisliği, veteriner, zootekni, antropoloji, arkeoloji, Avrupa Birliği ilişkileri, felsefe, insan ve toplum bilimleri, psikoloji, tarih, siyaset bilimi, kültür varlıklarını koruma ve onarım, müzecilik vb.

    Bildiri ve Özet Gönderme

    Bildiri özetleri kayıt olduktan sonra sistem üzerinden gönderilmelidir. Bildiri özetleri kör hakemlik sistemiyle iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Ayrıntılı bilgiler için Kayıt ve Bildiri Gönderme sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    Panel, Atölye ve Çalıştay Başvuruları

    Kongre’de Panel, Atölye ve Çalıştay açma teklifinde bulunabilirsiniz. Ayrıntılı Bilgilere Panel açmak için Paneller, Atölye-Çalıştay açmak için  Atölye ve Çalıştaylar sayfasından ulaşabilirsiniz.

    Arazi Gezileri

    İsteğe bağlı olarak kongre sonrası iki gezi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgilere Arazi Gezisi sayfasından ulaşabilirsiniz.

    Kayıt Ücreti

    Kayıt ücretleri Ödeme Bilgileri sayfasında yer alan banka hesaplarına yatırılmalıdır. Kayıt ücreti ile ilgili ayrıntılı bilgilere Kayıt ve Bildiri Gönderme sayfasından ulaşabilirsiniz.